Ministerstvo vnútra SR otvára pomaturitné štúdium pre budúcich policajtov

Ministerstvo vnútra SR otvára pomaturitné štúdium pre budúcich policajtov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky otvára dvojročné pomaturitné  štúdium v odbore bezpečnostná služba – základná policajná príprava s možnosťou nástupu už od 18 rokov.

Cieľom tohto pilotného projektu je osloviť a pripraviť na službu v polícií mladých ľudí s potenciálom a to najmä absolventov stredných odborných škôl, ktorí nepokračujú v štúdiu na vysokej škole.  Práve táto skupina mladých, po zvýšení vekovej hranice prijatia od 21 rokov, nemá možnosť vstúpiť do služieb polície.

Ako uviedlo Ministerstvo vnútra SR, potrebovali sme však získať zrelších a stabilnejších uchádzačov a predísť často sa vyskytujúcej fluktuácii mladých policajtov. Pomaturitným štúdiom vytvárame priestor na ich dôkladnejšiu prípravu a profesionálne formovanie.  Dlhodobo sa obsadenosť u polícii pohybuje  okolo 92%, pretože splniť kritéria na prijatie do policajných služieb je náročné. Vzhľadom na charakter policajného povolania, nie je možné od našich požiadaviek upustiť.

„Uchádzači musia byť bezúhonní a spoľahliví, mať úplné stredoškolské vzdelanie  ukončené maturitnou skúškou a úspešne absolvovať prijímacie skúšky, ktorými preveríme znalosť slovenského jazyka, fyzickú  zdatnosť, ale i duševnú spôsobilosť,“ zdôraznila podplukovníčka Silvia Keratová.

Štúdium sa otvára od septembra na Stredných odborných školách Policajného zboru v Pezinku a v Košiciach. Poslucháči  získajú  komplexnú teoretickú a praktickú prípravu na jednotlivé služby v polícií, s dôrazom na kondičnú prípravu, streľbu, sebaobranu a odborné činnosti. Absolvujú základný policajný výcvik a teoreticko-praktickú prípravu zo služieb poriadkovej, dopravnej, hraničnej a cudzineckej polície.

„Získajú  základy trestného,  priestupkového a správneho práva. Vo výučbe je zahrnutá aj psychológia, komunikácia a etika v policajnej práci a odborný výcvik, ako strelecká príprava, sebaobrana, kondičná príprava,  ale aj odborné prípravy, ako taktická, chemická, civilná ochrana, pátracia akcia, či topografia. Vo voľnom čase môžu poslucháči využívať posilňovňu, telocvične, strelecký trenažér, knižnično-mediálne centrum a pod,“ doplnila Keratová.

Študenti nebudú v služobnom pomere, ale zámerom ministerstva vnútra je zabezpečiť im bezplatné vzdelanie a tiež ubytovanie a stravovanie. Štúdium je považované za sústavnú prípravu na povolanie a rodičia majú nárok na prídavok na dieťa.

„Úspešné ukončenie štúdia je vstupnou bránou do polície. Po zvládnutí prijímacieho konania do policajných radov môže byť absolvent ihneď zaradený  do výkonu služby na základných policajných útvaroch,“ zdôraznilo Ministerstvo vnútra SR.

Informácie študenti získajú na školách, kde policajti propagujú túto formu štúdia.  Všetky podstatné informácie sú aj na facebooku „staň sa policajtom“ (dnes spustený)  a na stránke www.minv.sk/?pz-pomaturitne-studium nájdete kontaktný  formulár. Po jeho vyplnení  bude uchádzačovi na e-mail zaslané tlačivo prihlášky a všetky potrebné informácie. Prihlášku je potrebné poslať poštou do 31.07.2017 vybranú  Strednú odbornú školu Policajného zboru:

  • SOŠ PZ Fajgalská cesta 2, 902 22 Pezinok
  • SOŠ PZ Južná trieda 50, 040 01 Košice

 

Informovala nás:

pplk. Mgr. Silvia Keratová

tlačový odbor KMV SR

Ilustračné foto: pluska.sk

This function has been disabled for Spišiakoviny.