Znečistené ovzdušie ohrozuje naše zdravie. Toto dýchame.

Znečistené ovzdušie ohrozuje naše zdravie. Toto dýchame.

V posledných dňoch boli na území Slovenska zaznamenané smogové situácie, ktoré  vznikajú v dôsledku nepriaznivých meteorologických podmienok.

Najčastejšie sa smog vyskytuje v dolinách, kedy vrstva ovzdušia je prakticky nepohyblivá a všetky znečisťujúce látky, vznikajúce z výrobnej činnosti, vykurovania a výfukových plynov vozidiel, zostávajú v dýchacej zóne človeka.

Čo je dôvodom smogových situácií?

Zimný smog býva podľa odborníkov ÚVZ SR výraznejší najmä z dôvodu, že ide o vykurovaciu sezónu so zvýšeným prísunom emisií z vykurovania do ovzdušia.

„Zimný smog obsahuje okrem oxidov dusíka a oxidov síry najmä prachové častice. Zo zdravotného hľadiska sú najvýznamnejšie jemné častice pod 10 µg (PM10), ktoré pri vdychovaní prenikajú až do dolných dýchacích ciest a čiastočne môžu prenikať cez pľúcne skliepky až do krvi,“ upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).

Čo smog spôsobuje?

„Akútne účinky, ktoré prichádzajú do úvahy práve pri smogových situáciách, sa prejavujú vo forme dráždenia očí, slizníc nosa a hrdla a vyvolávajú kašeľ a pocit tlaku na hrudi,“ informuje ÚVZ SR a dodáva: „U alergikov môžu viesť aj k vyvolaniu astmatického záchvatu.“

U osôb s chronickým ochorením dýchacej alebo srdcovo-cievnej sústavy môžu viesť k zhoršeniu aktuálneho zdravotného stavu.

Doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD., vedúca oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici zdôrazňuje: „K najcitlivejším populačným skupinám patria alergici- astmatici, osoby s chronickým ochorením dýchacej alebo srdcovo-cievnej sústavy, veľmi malé deti a tehotné ženy. Zvýšenému riziku z pôsobenia  znečisteného ovzdušia v takýchto situáciách sú vystavení ľudia pracujúci vo vonkajšom prostredí, napr. policajti, pracujúci pri údržbe komunikácií, prípadne športovci trénujúci vonku.“

Odborníci preto radia, aby sa obyvatelia chránili vdychovaním takto znečisteného ovzdušia najmä obmedzeným športovaním a nadmernými aktivitami vo vonkajšom prostredí, obmedzeným vetraním v interiéroch a najmä skrátením celkovej doby pobytu vonku.

Tiež by sa mali obyvatelia vyvarovať  iných aktivít znečisťujúcich ovzdušie v dýchacej zóne (fajčenie, voľné spaľovanie, lepenie, prášenie a pod.).

 

Zdroj: uvzsr.sk

Ilustračné foto: pixabay.com

This function has been disabled for Spišiakoviny.